Фото без опису

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ (СЛУХАНЬ)

 

Інформаційне повідомлення

про проведення громадських обговорень (слухань) проекту рішення Ланнівської сільської ради «Про  реформування закладів освіти Ланнівської сільської ради»

 

І. Найменування організатора громадського обговорення  Ланнівська сільська рада.

ІІ. Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. 

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. 

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

позашкільний підрозділ;

пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

  • функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);

  • функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;

  • забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;

  • створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;

  • підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;

  • забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;

  • забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;

  • забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;

  • відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.

 

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.

З метою задоволення духовних потреб громадян приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти допускаються лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Заклади загальної середньої освіти можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

«5-1. Рекомендувати засновникам закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до 1 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону, визначеними пунктом 1 цього розділу.

5-2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та Севастопольській міським радам до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього Закону до ліцеїв, щодо безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання.

5-3. Засновникам ліцеїв до 1 вересня 2027 року забезпечити з урахуванням вимог законодавства виконання затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами планів, передбачених пунктом 5-2 цього розділу, шляхом утворення та забезпечення ліцеїв належною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет, відібрати на конкурсних засадах педагогічних працівників, провести конкурс відповідно до вимог цього Закону на посаду керівника закладу освіти та вжити інших необхідних дій, визначених відповідними планами та законодавством».

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення:

Обговорення проєкту рішення Ланнівської сільської ради «Про реформування закладів освіти Ланнівської сільської ради» та роз’яснення законних підстав щодо створення початкової школи та гімназії.

IV. Обгрунтування

Рішеннями двадцять четвертої сесії восьмого скликання Ланнівської сільської ради від 07 червня  2022  року №4), з метою приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення здобуття початкової, базової середньої, профільної середньої освіти, створення належних умов функціонування галузі освіти та надання освітніх послуг на території Ланнівської сільської ради, в умовах воєнного стану, всі заклади загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів були переведені в статус ліцеїв, заклади І-ІІ ступенів – в гімназії.

Але, відповідно до чинного законодавства, до 01 вересня 2024 року, заклади загальної середньої освіти, які були переведені в статус ліцеїв (на перехідний період формування мережі у зв’язку з воєнним станом), планується перевести в гімназії, з отриманням базової середньої освіти (зі структурними підрозділами «початкова школа» або без них: 1–9 клас або 5–9 класи). На території Ланнівської сільської   планується функціонування 2 ліцеїв (опорний заклад «Ланнівський ліцей та Федорівський ліцей ім. Г. Т. Берегового), 3 філій (1 гімназія надає освітні послуги у сфері повної загальної середньої освіти за рівнями: дошкільна освіта, початкова освіта та базова середня освіта та 2 початкові школи надають освітні  у сфері дошкільної освіти та у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкова освіта).

Наразі розпочато вивчення громадської думки, роз’яснення чинного законодавства щодо реформування закладів освіти Ланнівської сільської ради  Полтавського району Полтавської області області, які функціонуватимуть з 01 вересня 2024 року та 01 вересня 2025 року.

V. Формат проведення громадського обговорення:

У зв’язку з дією воєнного стану введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», зустрічі відбуваються за погодженим графіком на території кожного населеного пункту, пропозиції приймаються гуманітарним відділом Ланнівської сільської ради.

Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

VІ. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Гуманітарний відділ Ланнівської сільської ради, який розташований за адресою: вул. Шкільна, 18., с-ще Ланна, Полтавський район, Полтавська область, 39541

E-mail:  lannaokms@ukr.net

Телефон: (050) 304-05-06.

Свої зауваження та пропозиції просимо надавати 

з 01.серпня.2023 року  по 31.липня.2024 року.

VІІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення 

Білий Олександр Леонідович - начальник гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради.

VІІІ. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Матеріали, отримані під час зустрічей, надіслані електронною поштою, надані догуманітарного відділу в інший спосіб із зазначенням особи та контактної інформації заявника, (які не суперечать чинному законодавству) узагальнюватимуться, у вигляді пропозицій будуть надані засновнику (Ланнівській сільській раді) та використовуватимуться для підготовки проекту рішення по кожному закладу загальної середньої освіти.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення  на сайті Ланнівської сільської ради.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєктів рішень щодо реформування закладів  освіти Ланнівської сільської ради.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

  1. Про реформування закладів освіти Ланнівської сільської ради (Проєкт рішення).