Додаток до рішення 33 сесії Ланнівської сільської ради

№ ______ від __________

ПОЛОЖЕННЯ

«Про ЕЛЕКТРОННІ консультації ТА ОПИТУВАННЯ

в Ланнівській сільській територіальній громаді»

 

Це Положення, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, Указу Президента «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації», «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», визначає основні вимоги до організації і проведення сільським головою Ланнівської сільської територіальної громади, Ланнівською сільською радою та її виконавчими органами (далі – органом місцевого самоврядування) електронних консультацій та опитувань (далі – е-консультації) з питань, що належать до їх компетенції.

Е-консультацїї є однією з форм участі членів Ланнівської територіальної громади у місцевому самоврядуванні і проводяться для забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

1. Загальні положення

 

1.1. Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.

1.2. Е-консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 14-річного віку, є громадянином України може взяти участь або ініціювати е-консультацію.  Факт належності особи до громади підтверджується одною з  зазначених умов:

     1.2.1.особа зареєстрована в населених пунктах громади;

     1.2.2.особа на законних підставах орендує або користується  житлом в межах населених пунктах громади;

     1.2.3.особа  працює в межах населених пунктів громади.

1.3. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е-консультаціях.

1.4. Е-консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації

1.5. Е-консультації проводяться у формі:

- електронного опитування – це проведення опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Електронне опитування може мати як просту форму (певна кількості питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді), так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування). Така форма е-консультацій проводиться в  розділі «Опитування» на веб-порталі «Е-консультації».

- електронної консультації з громадськістю – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з  можливістю коментування учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. Така форма е-консультацій проводиться в  розділі «Консультації» на платформі електронної демократії «Е-DEM Консультації з громадськістю».

- електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з  можливістю коментування документу учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. Така форма е-консультацій проводиться в розділі «Обговорення НПА» на на платформі електронної демократії «Е-DEM Консультації з громадськістю».

1.6.  Уся інформація, пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на веб-порталі «Е-консультації» та офіційному сайті Ланнівської сільської ради, а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

1.7. Е-консультації можуть проводитися щодо:

1.7.1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;

1.7.2. Програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;

1.7.3. Проектів бюджету територіальної громади та звітів про його виконання;

1.7.4. Проектів генерального плану населених пунктів територіальної громади та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;

1.7.5. Проекту Стратегічного плану розвитку територіальної громади та змін до нього;

1.7.6. Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку територій громади;

1.7.7. Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;

1.7.8. Програм приватизації об’єктів комунальної власності;

1.7.9. Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

1.7.10. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

1.7.11. Питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством;

1.7.12. Символіки територіальної громади;

1.7.13.Встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та

інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

1.7.14.Зміни тарифів на ЖКГ, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;

1.7.15.Проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;

1.7.16.Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;

1.7.17.Визначають порядок надання адміністративних послуг;

1.7.18.Стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

 

 

2. Ініціатори е-консультацій, користувачі   та заінтересовані особи е-консультацій

2.1.  Ініціаторами е-консультацій можуть виступати Ланнівський сільський голова,  Ланнівська сільська рада, старости старостинських округів, виконавчий комітет Ланнівської сільської ради, який є головним розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання.

2.2 Ініціаторами е-консультацій можуть виступати Консультаційно-дорадчі органи при Ланнівській сільській  раді, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення Е-консультації з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, на платформі електронної демократії «Е-DEM Консультації з громадськістю».

2.3. В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу  «Е-DEM Консультації з громадськістю»., належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації, які зазначені у п.3.4. Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі «Е-DEM».

2.4. Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:

1) здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень органом місцевого самоврядування, які були прийнятті на основі е-консультацій;

2) подавати органу місцевого самоврядування пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на е-консультації;

3) отримувати від органу місцевого самоврядування та посадових осіб відомості та інформацію, що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

2.5 Розпорядженням сільського голови визначається із числа його заступників відповідальний з питань публічних консультацій, який координує діяльність виконавчих органів, структурних підрозділів ОМС, її посадових та службових осіб з питань консультацій.

2.6 Організовує та проводить Е-консультації, що здійснює управління вебпорталом Е-консультації

 

3. Порядок проведення електронних консультацій

3.1. Е-консультації проводяться шляхом:

- оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;

- опитування задля виявлення громадської думки;

- оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;

3.2. Е-консультації організовує і проводить орган місцевого самоврядування, який є розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу виконавчого органу місцевого самоврядування (далі – Модератор).

3.3. Орган місцевого самоврядування у день початку е-консультації розміщує інформацію про початок е-консультації на офіційному сайті Ланнівської сільської ради та на сторінці Facebook в соцмережі, таким чином інформує усіх зацікавлених осіб про їх проведення.

3.4. Авторизація користувачів на веб-порталі  «Е-DEM Консультації з громадськістю» відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного врядування України за умови надання згоди на обробку своїх персональних даних.

3.5. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у електронній формі, які опубліковуються на веб-порталі  «Е-DEM Консультації з громадськістю». Коментарі користувача е-консультації із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора оприлюднюються на веб-порталі  «Е-DEM Консультації з громадськістю».

3.6. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію Незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.

3.7. Коментарі, що надійшли під час е-консультацій, вивчаються та аналізуються органами місцевого самоврядування. Результати проведення е-консультацій мають рекомендаційний характер і можуть враховуватися органом місцевого самоврядування під час прийняття остаточного рішення і в подальшій роботі.

3.8. На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються учасникам е-консультацій.

3.9. Ініціювати е-консультацію особа  може лише після реєстрації на веб-порталі  «Е-DEM Консультації з громадськістю». Консультація, ініційована користувачем веб-порталу, перевіряється Модератором впродовж двох робочих днів з моменту створення такої е-консультації на відповідність вимогам пункту 3.6 цього Положення.  До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

3.10. В разі відповідності консультації вимогам пункту 3.6 цього Положення Модератор, не пізніше наступного дня після перевірки, надає консультацію відповідним структурним підрозділам органу місцевого-самоврядування для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку структурним підрозділом органу місцевого-самоврядування щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, замовником проведення такої консультації стає відповідний структурний підрозділ органу місцевого-самоврядування.

3.11. У разі прийняття негативного висновку структурним підрозділам органу місцевого-самоврядування щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, оприлюднення такої консультації не здійснюється, а ініціатору, у дводенний термін надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб-порталі «Е-консультації».

3.12. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання консультації, може виправити недоліки та ініціювати консультацію повторно. В разі отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться.

3.13. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб-порталі «Е-консультації» інформації, щодо якої проводиться консультація та завершується у строки, визначені органом місцевого самоврядування.

Строк проведення е-консультації рахується з моменту оприлюднення.

3.14. Е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:

- визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення; 

- приймається рішення про проведення консультації;

- розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби);

- вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

- оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації»; 

- збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки, шляхом проведення е-консультації;

- формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

- проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом консультації;

- забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- оприлюднюються результати е-консультації на веб-порталі «Е-консультації» та в інші прийнятні способи.

 3.15. В інформаційному повідомленні е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) зазначаються:

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення;

- питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування; аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін (за наявності таких наслідків);

- відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;

- спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- прізвище, ім'я відповідальної особи органу місцевого самоврядування;

- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

3.16. Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення е-консультації, які подаються через веб-портал «Е-консультації», вносяться разом з іншими коментарями, зауваженнями, пропозиціями, які могли бути зібрані у інший спосіб, в протокол е-консультації та зберігаються суб’єктом владних повноважень протягом 5 років. 

3.17. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

3.18. За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається:

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення;

- зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;

- інформація про осіб, що взяли участь в консультації;

- інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами консультації, із зазначенням авторів;

- узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

- рішення та додатки до них, прийняті за результатами обговорення.

3.19. Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Е-консультації» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.( Додаток 1)

3.20. Рішення з додатками за результатами е-консультації орган місцевого самоврядування доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-порталі «Е-консультації» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

3.21. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність органу місцевого самоврядування до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства

 

Секретар  Ланнівської сільської ради                                      Валентина   Рябоконь