ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

 

З питань протидії корупції щодо посадових осіб та членів виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, депутатів  Ланнівської сільської ради, посадових осіб Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради, Фінансового відділу Ланнівської сільської ради, посадової особи Служби у справах дітей виконавчого комітету Ланнівської сільської ради можна повідомити

 

  • за телефоном 066-971-65-64

  • на електронну адресу: lannarada@ukr.net 

  • поштою: Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради, вулиця Миру, 9, селище Ланна, Полтавського району Полтавської області, 39541

 

Роз’яснення щодо кампанії декларування 2023 року

Особи, які знаходяться є посадовими особами органів місцевого самоврядування повинні щорічно, у період з 1 січня до 1 квітня, заповнювати електронну декларацію доходів за минулий рік та подавати її через відповідний е-ресурс – портал НАЗК.

У який строк подаються декларації у 2023 році?

Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи.

       Доступ до особистих кабінетів на порталі декларування відкрито, тому можна подати декларацію і зараз.

 

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

Інформація для здійснення повідомлення має бути відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням ним служби чи навчання або його участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені, зокрема, відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення тощо.

Повідомлення може бути здійснене викривачем без зазначення авторства (анонімно).

Повідомлення можна подати через телефонну лінію, офіційний вебсайт, захищену електронну пошту.

 

Конфлікт інтересів

Особливу увагу в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб слід приділяти запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів.

Конфліктом інтересів є суперечність між приватними майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Приховування особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

Визначення змісту поняття «конфлікту інтересів» має значення для правильного вживання заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів. Зміст цього питання визначають такі дві обов’язкові ознаки:

1) конфлікт інтересівце суперечність між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями;

2) наявність конфлікту інтересів може негативно вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих особі службових повноважень.

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або невчинення дій), а й тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

Як вбачається з наведеного поняття «конфлікт інтересів», приватний інтерес може носити як майновий, так і немайновий характер. Майновий інтересінтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.

Немайновий інтересінтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб. Крім того, конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про суперечність приватного інтересу близької особи посадовця з його службовими повноваженнями.

Як правило, до конфлікту інтересів належать ситуації, коли особа приймає на службі рішення чи вчиняє офіційні дії з питань, що будь-яким чином зачіпають її приватні інтереси. Простіше кажучи, це ситуація, за якої особиста зацікавленість може вплинути або впливає на неупереджене виконання своїх обов’язків.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та особи, що для цілей антикорупційного Закону прирівнюються до них зобов’язані:

вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів;

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівникаразі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції);

не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів (якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та є можливість залучення інших працівників);

2) обмеження доступу особи до певної інформації (якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику);

3) перегляду обсягу службових повноважень особи (у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника);

4) переведення особи на іншу посаду (у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи);

5) звільнення особи (у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу).

6) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішеньразі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення).

Відповідальність

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рішення Національного агентства з питань питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» затверджено Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЛІНІЇ ПРЯМОГО ЗВ‛ЯЗКУ 

 

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

 

ПРОКУРАТУРА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поштова адреса: вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава, 36000

Телефон (0532) 60-81-26

 

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Поштова адреса:

вулиця Пушкіна, 83, Полтава, Полтавська область, Украина, 36000

Телефон +380 5325 17404

 

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗБЕКИУКРАЇНИ

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Поштова адреса: 36000, м. Полтава вул. Соборності, 39

Телефон: +38 (0532) 56-28-26

                +38 (0532) 51-18-38

 

 

Національне антикорупційне бюро України

 

 

0-800-503-200

044-246-34-11 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції України

 

 

044  200-06-96